Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

SOP Чек лист

DEPARTMENT/ AREA: Всички отдели
SERVICE/TASK: Чек лист
STANDARD: Ежедневно водене на чек лист

  • Всеки отдел  следва да има специално изработен за целта чек листи ,които да бъде в съответствие с основните стандарти и специфика на работа на съответното звено.
 
  • Чек листа се изработва от ръководителя на звеното след консултация с работещите в него и се одобрява от генералния мениджър.
 
  • Чек листа се попълва от служителя, който e на смяна.
 
  • Задължение на служителя е да си набави необходимата форма за попълване.
 
  • Всяка задача се отмята само и единствено когато е реално извършена.
 
  • Чек листа се подписва от служителя и подписалият го носи отговорност за неизпълнени задължения.
 
  • В края на работната смяна, чек листа се предава на прекия ръководител или неговия заместник, който от своя страна отговаря за проверката на качеството на ефективността на извършената работа.
 
  • Чек листа се обновява периодически и в него се добавят нови неща или се премахват неактуални.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg