Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Прочети и подпиши

DEPARTMENT/ AREA: Всички отдели
SERVICE/TASK: Прочети и одпиши
STANDARD: Запознаване персонала с основните правила и реда в хотела. Надлежно информиране на всички служители относно настъпили  промени, промоции, новости

 

  • Всяко звено в хотелa създава своя папка ”Прочети и подпиши”


  • Папката съдържа всички утвърдени стандартни процедури


  • Папката се съхранява на видно място  и се менажира от ръководителя на отдела.

  • Всички служители са длъжни да са запознати със съдържанието  на папката и да се подписват на анекс(лист)  с имената на служителите прилежащ към всяка една заповед.

  • Всеки път ,когато към папката се добави нова заповед , задължение на ръководителя на отдела е да сведе нововъведението до знанието на всички членове на колектива и да провери дали всеки от тях се е разписал на анекса.

  • Когато на работа постъпва нов служител, задължение на прекия ръководител е да въведе новодошлия в естеството на работа, използвайки папката и запознавайки го с всички правила и промени фигуриращи в папката. Новопостъпилият  се подписва отделно на всяка една заповед.

  • Меморандумите и заповедите се изготвят от мениджмънта на хотела и задължително се одобряват от генералния мениджър преди да се поставят в папката.


Неспазването на меморандумите, както и неосведомеността относно тях се санкционира.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg