Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Наплащане и отчитане

DEPARTMENT/ AREA: Всички отдели
SERVICE/TASK: Наплащане и отчитане на пари в брой
STANDARD: Ежедневно отчитане процедура.Правила за работа с парични средства.
Плащания
На територията на комплекса гостите заплащат стоки и услуги по 3 начина:

В брой, на хотелски кредит, с кредитна карта.

1.Плащането в брой става след поднасяне на съответната сметка на госта.Всеки път питаме госта дали ще желае фактура преди да приключим сметката!
2.При лащане на стая сметката се подписва от госта и се въвежда от служителя в системата. Задължителни елементи са; Подпис на госта, Номер на стая и четливо написано име на госта. Служителят приел плащането носи отговорност и  поема плащания, които госта е отказал да плати заради въведена грешна стая или липсващ подпис.
3.Кредитна карта. Извършва се транзакцията през терминала и се прикрепя бончето към съответната сметка. Сумите следва да съответстват. Следва затваряне на  сметката на кредитна карта. Винаги питайте дали клиента желае  фактура преди да приключите сметката!
Отчитане
В края на всяка работна смяна, всеки служител ,който работи с парични средства пуска междинен отчет на касовия апарат в съответния обект.Служителят отчита съответната сума в брой заедно с дневния отчет в запечатан плик на отговорника на обекта.На гърба на отчета се прави опис на парите. Отчитат се и боновете от плащания с кредитни карти.

След приключването на работния ден дневния отчет  заедно с паричната наличност от всяка се проверяват се отговорника на обекта, слагат се в надписан плик  и се оставят в касата, което се документира с подпис в книгата на дежурния администратор на рецепция. Сутринта пликовете се предават на касиера.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg