Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

RevPar - Приход от налична стая

RevPar - Приход от налична стая

RevPar-ът (Revenue Per Available Room – или Приходи от Налична Стая)  показва съотношението между общият приход и наличните стаи в хотела. Този индикатор ни помага да сравняваме потенциалните приходи с реално постигнатите такива.

За изчисляването на RevPar-ът, са ни нужни  два показателя:

1. Средната Цена за Стая (ARR – Average Room Rate). За целта трябва да разделим общите доходи от продадените стаи за даден период (месец например) върху общия брой продадени стаи за същият период.

2. % на заетост на хотела: процентът на продадените стаи спрямо наличните стаи за продажба. Например, ако даден хотел разполага със 100 стаи  и за конкретният период са продадени 65 стаи, заетостта на хотела е 65%.

Със следващите примери ще разгледаме два варианта за един и същ хотел:


Хотел Гранд Роял, Брой стаи 100

Период 1-31 ЯНУАРИ  - 31 ДНИ

Стаи на разположение 3100(31х100)

Първи вариант

Предполагаме че през януари сме имали 80 % заетост – тоест продали сме 2480 стаи

Средната цена за месеца е 50 лева

Общ приход на хотела е 124 000 лева( 2480х50лв.)

Приходът от налична стая(REV PAR) за Януари е 40 лв(124000 делено на 3100)

Втори вариант

Предполагаме че през януари сме имали 20 % заетост – тоест продали сме 620 стаи

Средната цена за месеца е 150 лева

Общ приход на хотела е 93 000 лева( 620х150лв.)

Приходът от налична стая(REV PAR) за Януари е 30 лв(93000 делено на 3100)

Можем да видим, че макар че във вторият пример имаме по висока средна цена, крайният резултат е по- нисък от първият, тъй като заетостта е мнoго по-малка.

Прилагането на ценови стратегии, спомага за постигането на по-добрa заетост, а от там и по-високи приходи. Това се постига с прилагането на ефективни ценови стратегии с разнообразни видове тарифи. Ще поговорим за тях в следващи публикации.

Сподели
togord66 13 Януари 2014г.
Все пак важен елемент в дългосрочен план е и амортизацията на дълготрайните активи на хотела, които при зачестено настаняване на ниско-бюджетни групи могат да пострадат и да излязат от употреба далеч преди амортизационния срок.
Гост 29 Август 2016г.
е кой ги спазва тия правила?
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg