Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Log book-ежедневно водене на записи

Log book-ежедневно водене на записи

Всеки отдел в хотела трябва да води Log book. Това е книга за ежедневни записи на събития и важна информация, която се предадава от една смяна на следващата. Ако департамента е по голям и има повече звена, като например отдел Храни и Напитки, то всяко звено води своя книга. Първото нещо, което прави F&B мениджъра идвайки на работа, е да се запознае със състоянието на поверените му обекти. Прочитайки  книгите, той бързо се осведомява за най важните неща, случили се в негово отсъствие и така ще бъде подготвен  и добре информиран за мениджърската оперативка.

Всеки служител при започване на смяна, трябва да се осведоми относно това какво се е случило в предишната смяна. В лог бук се записва, ако има нещо, което да трябва да се довърши или е поето като ангажимент. В книгата може да се пише за повреда в уред, предстоящо спиране на електричеството, отсъствие на служител, генериран оборот, коментари на гости. Не бива да се впускаме в писане на романи по няколко страници и да разводняваме съдържанието. Не бива също така книгата да се ползва за съобщения, които не касаят работата. Но  там задължително трябва да бъде описано всяко чрезвичайно събитие или инцидент в рамките на обекта. Лог бук е също така средство за комуникация между ръководството и оперативния персонал относно конкретни искания на гостите. Тук  ще намерите разнородна информация касаеща гладките операции на вашия отдел поднесена от различни гледни точки.

Редовното водене на записите:

 • Фокусира вниманието върху важните детайли за деня
 • Укрепва доверието в персонала и му дава повече свобода на действие.
 • Гарантира комуникацията между различните смени.
 • Служи като средство за поднасяне на информация под различен ъгъл.
 • Подсеща служителите за техните задължения
 • Служи като дневен рапорт към пряк ръководител
 • Може да служи и като чек лист

Процедура

 • При застъпване на смяна, персоналът трябва да прочетете записаното през времето когато не е бил на работа.
 • Вписванията следва да се правят четливо, на учтив език и конкретно по темите.
 • Дата, час и инициали трябва  винаги да бъдат включени.
 • Книгата да бъде ключов инструмент за комуникация между гостите, служители и мениджмънта.
 • Ежедневно да бъде проверявана от ръководителя на отдела, за да бъде в час със случващото се в поверения му департамент и взема адекватни и навременни мерки.
 • Книгата трябва да се съхранява на видно и лесно достъпно място за всеки от отдела.
Воденето на „лог бук” е необходима и задължителна процедура, гарантираща осведоменост на персонала относно събития, нови процедури, относно това какво се е случило до сега и какво трябва още да се свърши. Тя е неизменен помощник, който ни подсеща, когато понякога сме разсеяни и улисани в многото работа.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg