Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Оценка на професионалното развитие на служителя

Оценка на професионалното развитие на служителя
Този мениджърски похват се използва в големите международни хотелски вериги. Целта е да се направи оценка на служителя до момента, какви са неговите силни и слаби страни и да се предприеме необходимото, за да се развиват неговите умения в правилната насока, според стандартите на компанията.

Как става на практика оценяването?
След като служителят бъде назначен на работа, той преминава през необходимите обучения. (Някои от тях могат да бъдат проведени по време на работния процес.) След това новият служител започва работа, като за предпочитане е да бъде прикачен към по опитен колега. Прекият ръководител съблюдава регулярно неговата работа, дава напътствия, помага, окуражава, когато е нужно. След шест месеца се прави първото оценяване, като за целта се използва специален въпросник. Чрез  него прекият ръководител прави анализ на силните и слаби страни на служителя и оценява неговия принос за фирмата през изтеклия период. На базата на направените изводи, той съставя план за персонално развитие и усъвършенстване на уменията на служителя и провеждане на необходими обучения. След това прекият ръководител обсъжда в  откровен  диалог със служителя оценката на неговата работа и предлага план за личностно развитие, след което те подписват документа и той се съхранява в досието на служителя в личен състав или в офиса на управителя.
По този начин от една страна предприятието си гарантира лоялни хора, които виждат перспектива за себе си във фирмата. От друга страна служителят се чувства по-уверен, разбира че е ценен от своите ръководители и знае какво трябва да направи за да се развива в правилната посока.


След шест месеца папката отново ще бъде извадена и ще бъдеш оценяван - според делата ти.


Тодор Тодоров

Тук съм приложил един примерен формуляр, с който се провеждаше оценяването на служителите в един пет звезден хотел в София.

ОЦЕНКА НАПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ

Име на служителя

Отдел:

Заемана позиция:


СИЛНИ  СТРАНИ.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Талант, отношение и умения, които са важни заради техния положителен принос към работата: технически умения; познания за продукта и готовност за предаването им на колегите; взаимодействие с колегите; взимодействие с гостите; безопасност; качество и количество на резултатите;

ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(Слабости, забелязани в таланта, отношението и уменията, които се използва неефективно или изобщо не се използват, което намалява ефективноста на работа.) 

ДРУГИ...........................................................................................................................................................................(Влияещи върху представянето на работното място: оползотворяване на работното време, външен вид и лична хигиена, ниво на интересите, организационни умения, др.)  
ДРУГИ ПРИНОСИ КЪМ ОТДЕЛА, ХОТЕЛА И КОМПАНИЯТА...............................................................................
..................................................................................................................................................................
(Например: Посланник на ценностите на компанията,  имиджа на веригата; активна подкрепа за инициативи за увеличаване на приходите и намаляване на разходите; изгражда лоялност във взаимоотношенията; активно сътрудничи за изграждането на колектива, др.)
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ,ОБЛАСТИ ЗА ЛИЧНО РАЗВИТИЕ
(Ясно и накратко изброени точки, които ще доведат до положителна и измерима промяна към индивидуален успех, ниво на увереност и личен подход.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ОБЛАСТИ  ЗА РАЗВИТИЕ КАТО СЛУЖИТЕЛ НА ХОТЕЛА(Ясно и накратко изброени точки, които ще доведат до положителна и измерима промяна в работната среда в хотела и постигане на целите.)   

 РАЗВИТИЕ.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Области и ресурси, нуждаещи се от обучение и подпомагане при развитието.)  

БЪДЕЩЕ.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Дали в момента е на длъжност, която отговаря най-добре на уменията,
отношението и таланта?  ДА/НЕ                                 (Ако не, на коя длъжност ще отговаря по-добре и какви действия трябва да се предприемат?)  

БЪДЕЩА РОЛЯ................................................................................................................................................................(Какви специфични действия и планове са предвидени за по-нататъшно развитие през следващите 6-12 месеца.) 

КОМЕНТАР НА СЛУЖИТЕЛЯ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
КОМЕНТАР НА РЪКОВОДИТЕЛЯ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Подпис и име на оценявания:...................................................................
 

Име на Генералния мениджър:……………………………………………………………………………………..


Дата............................................

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg