Хотелиерство & Ресторантьорство
hotelierite.net

Бюджетиране на разходите

Бюджетиране на разходите
Бюджетирането е една от основните дейности на планиране в хотелите.
Бюджетa представлява план, чрез който се предвиждат ресурсите, необходими за генериране на приходи за определен период от време- например една година. Той дава  възможност за критичен поглед върху разходите, направени от отдела, преглед на миналото планиране и предприемане на необходимите стъпки, за да се постигнат  по-добри резултати през следващата финансова година.
Участието на всички завеждащи отдели в изготвянето  на бюджета гарантира, залагане на бъдещи разходи максимално близки до действителните  в съответствие с нивото на заетост и постигането на добри резултати.


Защо е необходим бюджета?


Бюджета поставя пред мениджмънта определени цели и  показва  доколко успешно върви бизнеса към определена дата. Той определя финансова рамка в която следва да се разпростре съответния отдел в своите разходи и също така  какви финансови резултати трябва да постигне при  така заложените  средства за изразходване.

Може да се каже, че бюджетът е инструмент, използван от ръководството за контролиране и насочване на дейностите, особено когато става въпрос  за закупуване на нови активи и инвестиране. Плануването на ремонт или подмяна на оборудване, инвестиране в обучение на персонала, заделяне на средства за стимулиране на служителите, като коледни бонуси например и т.н Естествено тук са и всички режийни и предвидими разходи, като заплати, консумативи, електричество.

Отговорност на мениджмънта е да структурира бюджетирането в хотела. Всеки ръководител на отдел изготвя бюджета на ръководения от него департамент. Финансовия директор   преглежда плана преди да  даде окончателно одобрение.


Въз основа на вида на разходите и включените  активи, бюджетите, могат да бъдат категоризирани като:

Капиталов бюджет: Той разпределя използването на средства за дълготрайни активи като мебели, оборудване, машини. Самата сграда на хотела също е под капиталови активи.

Оперативен бюджет
: Оперативните разходи са тези разходи, които са направени с цел да се генерират приходи в нормалния ход на правене на бизнес. Цената на всички не рециклирани продукти, инвентар, почистване, експлоатационни разходи и т.н.
Бюджет за откриване на нов обект: Този бюджет разпределя ресурс за откриване, реклама, генериране на първоначалната репутация. В този бюджет също са първоначалните разходи за заплати на служителите, посуда,  прибори за хранене и други елементи.


Бюджет могат да бъдат класифицирани въз основа на гъвкавостта на разходите:Фиксиран бюджет: Тези бюджети остават непроменени в продължение на период от време и не са свързани с нивото на приходите. Такъв бюджет включва разпределението на ресурсите за реклама и администрация.

Гъвкав бюджет:
Тези бюджети са с предварително определени разходи, но въз основа на очакваните приходи и  се променят при различни обеми на продажбите.


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg